priesaky  zatekanie  do budov
a
Cena a trvanie prieskumu
     Pri prieskume priesakov platí, že cena prác je závislá najmä od dĺžky trvania prieskumu a od rozsahu prieskumných prác (monitoring, stopo-vacie skúšky, kamerový monitoring, špeciálne práce - vrtné práce, laboratórne rozbory a pod.). Rozsah a trvanie prieskumu závisia na zložitosti priesakov, veľkosti budovy a okolitých vplyvoch. Tieto okolnosti sú špecifické pre každý jeden prípad.
    Zo skúseností vieme povedať, že doba riešenia sa pohybuje obyčajne od niekoľkých týž-dňov až do 5 až 6 mesiacov.
     Cena a rozsah prác sa stanovuje vždy až na základe obhliadky budovy a jej okolia.
Cena prieskumných prác
    Cenu prác možno odhadnúť podľa veľkosti objektu a podľa predpokladaného rozsahu prác:
Obhliadka
    Obhliadka sa uskutočňuje na základe objed-návky. Cena obhliadky pre jednotlivé typy budov:

Typ objektu

Cena podľa rozsahu prieskumných prác (euro)

malý

stredný

veľký

rodinný dom

500 - 600

1000 - 1300

1800 - 2000

bytovka, panelák, tehlový dom

700 - 800

1200 - 1500

2200 - 2500

administratívne a výrobné budovy, haly

1000 - 1300

2000 - 2700

3100 - 4000

menšie historické budovy, kúrie, kostoly, fary

800 - 900

1300 - 1700

2300 - 2800

väčšie historické budovy, kaštiele, kláštory, hrady, radnice, kostoly

900 - 1200

1800 - 2500

2800 - 3500

 

veľkosť a charakter budovy

Cena obhliadky (euro)

rodinný dom

20

bytovka (panelák, tehlový dom)

30

veľké administratívne alebo výrobné budovy a haly

80

menšie historické budovy (malé kúrie, malé kostoly, fary, kaplnky)

40

väčšie historické budovy (kaštiele, kláštory, hrady, radnice, kostoly)

70

 

    K etapizácii prieskumných prác dochádza v prípade rozsiahleho prieskumu, overuje sa viace-ro budov resp. viacero zdrojov priesakov, alebo je potrebné využiť ďalšie špeciálne práce (vŕta-nie hydrogeologického prieskumného vrtu, umelé zavodnenie podozrivých potrubí, chemické a bak-teriologické analýzy vody a pod.). V takýchto prí-padoch sa cena stanoví pre každú etapu zvlášť.
Etapizácia prieskumných prác
Rozsah prieskumných prác:
malý
spravidla stačí využiť jednu až dve prieskumné metódy, prieskum trvá niekoľko týždňov až jeden mesiac
stredný
je potrebné aplikovať súčasne viaceré prieskumné metódy, prieskum trvá spravidla 1 až 2 mesiace, výnimočne 3
veľký
je potrebné aplikovať viaceré prieskumné metódy
a niekoľkokrát ich opakovať, prieskum trvá spravidla 3 a viac mesiacov

Poznámka:
Doba prieskumu sa môže predĺžiť
v závislosti na meteorologických podmienkach.
Poznámka:
K cene obhliadky účtujeme dopravné
náklady 0,3 €/km v meste a 0,2 €/km mimo mesta.
Untitled Page

UPOZORNENIE

Z kapacitn
ých dôvodov sa v súčasnosti nemôžeme venovať riešenu priesakov do rodinných domov.
Ďakujeme za pochopenie.

Hofmit, s.r.o.