a
priesaky  zatekanie  do budov
Untitled Page
Príklady úloh z našej praxe
    Pôvod priesakov v objektoch pod bratislavským hradným kopcom, historický objekt Kúrie.
    Ministerstvo kultúry SR, 1990
    Objekt stojí na styku riečnych sedimentov Dunaja s skalného masívu Hradného vrchu. K päte objektu stekajú puklinové vody zo skalného masívu z jednej strany a z druhej strany sa tlačia podzemné vody vznikajúce infiltráciou z Dunaja. Prieskumom sa potvrdilo, že priesaky v pivnici nevznikajú prenikaním podzemných vôd do objektu, ale že ich pôvod je v poruche splaškovej kanalizácie, ktorej potrubie bolo vedené v blízkosti suterénu. Výsledok bol jednoznačne potvrdený stopovacou skúškou. Miesta porušenia kanalizácie sa podarilo identifikovať s presnosťou na 1m pomocou virgule.

     Priesakové vody v rekonštruovanom historickom objekte na Panskej ulici v Bratislave.
     PAMING Bratislava, 1991

     V pivnici historického objektu sa začala objavovať voľná hladina vody. Objekt je situovaný na riečnych náplavoch Dunaja s veľmi dobrým zvodnením. Plošné merania vlhkosti stien a neskôr aj stopovacie skúšky však jednoznačne potvrdili, že sa nejedná o prienik podzemnej vody do objektu, ale že príčinou sú stavebne nevhodne realizované dažďové vpuste.


     Identifikácia zdrojov priesakov v Kláštore kapucínov v Bratislave.
     Kláštor kapucínov, 1992

Pivnica historického objektu Kláštora kapucínov v Bratislave bola občasne zaplavovaná priesakovou vodu. Prieskumom sa jednoznačne potvrdilo, že pôvod priesakov spočíval v porušenej vnútornej kanalizácii objektu, porušenej vonkajšej splaškovej kanalizácie, vedenej v tesnej blízkosti objektu. Hydrologické pozorovania a čerpacie skúšky potvrdili, že hladina vody sa v maximálnych stavoch síce nachádza len niekoľko decimetrov pod počvou pivnice.


     Identifikácia priesakov v historickej pivnici hotela Metropol v Banskej Štiavnici.
     Prvá investičná, a.s., 1994

     Do pivnice rekonštruovaného historického objektu začala prenikať voda, ktorá bránila v jeho ďalšom využití. Objekt sa pritom nachádza vo zvlášť komplikovaných geologických a hydrogeologic-kých podmienkach. Hydrologickým monitoringom sa vylúčila možnosť, že sa jedná o prienik podzem-ných vôd. Stopovacími skúškami sa jednoznačne potvrdilo prenikanie vody zo zle realizovaných dažďových zvodov. Tie boli ešte počas prieskumu odstavené. Ďalšie priesaky sa potvrdili z porušenej historickej uličnej kanalizácie, čo sa overilo kvantitatívnou skúškou, počas ktorej sa v období zimných minimálnych vodných stavov zaplavovala uličná kanalizácia. Hydrologické pozorovanie priesakov v pivnici jednoznačne preukázalo zvýšenie intenzity priesakov po zavodnení kanalizácie, a teda aj pôvod priesakovej vody.


     Identifikácia priesakov a návrh opatrení v objekte VÚZ v Bratislave.
     VÚZ Bratislava, 1997

     Rozsiahle priesaky sa objavovali v suterénnych priestoroch VÚZ v Bratislave. V tomto objekte už boli v minulosti identifikované priesakové vody z podzemných vôd a bola tu realizovaná hlboká obvodová drenáž, ktorá tieto priesaky obmedzila. Opätovný rozsiahly výskyt priesakov bol preto opäť pripisovaný podzemnej vode. V miestach výtokov priesakovej vody boli osadené automatické pozorovacie hydrologické stanice. Na základe týchto pozorovaní a neskôr stopovacích skúšok sa jednoznačne potvrdil pôvod priesakov v porušenosti splaškovej kanalizácie. Priesaky sa pritom z miesta porúch šírili do celého priestoru pivnice, a to najmä medzi murivami a obvodovými izoláciami.


     Identifikácia priesakov do suterénu Hotela Tatra v Bratislave.
     Hotel Tatra, a.s., 1998

     Do II. suterénu Hotela Tatra s kótou -9,50 m začala vnikať voda neznámeho pôvodu v množstve 8 l/s, ktorá ohrozovala kotolňu a ďalšie technologické zázemie hotela. Základy hotela boli vybudované pred vyše 60 rokmi v pomerne zložitých geologických a hydrogeologických podmienkach. Objekt sa dnes nachádza v hustej mestskej zástavbe s výrazným vplyvom okolitých mladších stavebných objektov s hlbokým zakladaním. Priemerná ustálená hladina podzemnej vody sa nachádzala tesne pod kótou suterénu. Cieľom prác bolo zistiť zdroj vody, jej účinky na betónové základy a navrhnúť ďalší postup prác. Hydrogeochemickým prieskumom sa jednoznačne preukázalo, že ide o vodu podzemnú, bez agresívnych účinkov na betón. Boli navrhnuté geologické práce za účelom zistenia hydrologického režimu podzemných vôd.


      Identifikácia priesakov do suterénu pracoviska fy R.K.griff.
      R.K.griff, s.r.o., Bratislava, 1999

      Priesaky vytvárali v skladových priestoroch firmy súvislú vodnú hladinu a silné zavlhnutie stien, čo úplne znemožňovalo využívanie suterénu. Keďže sa priesaky po prvý raz objavili v jarnom období, vždy po väčších zrážkach sa zvýrazňovali, bol predpoklad, že sa jedná o podzemnú vodu tvorenúvsakovaním zrážok. Stopovacími skúškami sa vylúčil vplyv priesakov z dažďových zvodov. Do úvahy pripadali aj poruchy vodorozvodov v okolí objektu, ktoré boli odkryté výkopom. Ukázalo sa, že ani tu sa nenachádzal aktívny zdroj priesakov. Až na základe podrobného plošného merania vlhkosti stien sa ukázalo, že príčinou priesakov môže byť aj vnútorná kanalizácia. Stopovacie skúšky napokon jednoznačne potvrdili tento predpoklad.


     Rekonštrukcia rodinného domu - Horský park, Bratislava.
     Súkromný staviteľ, 1999

     Počas rekonštrukcie novostavby rodinného domu sa v pivnici objavila voda. Stopovacími skúškami sa potvrdila len čiastočný pôvod priesaku v zlej manipulácii so stavebnou vodou na pracovisku. Podstatná príčina spočívala v neprimeranom prehĺbení pivnice až na hladinu podzemnej vody. Projektant neoveril úroveň hladiny podzemnej vody aj napriek skutočnosti, že bezprostredne vedľa rekonštruovaného objektu boli situované dve studne na podzemnú vodu. Z pohľadu praxe zisťovania zdrojov priesakov ide o ojedinelý prípad, kedy príčinou priesakov sú podzemné vody.


     Novostavba rodinného domu - Červený kríž., Bratislava.
     Súkromný staviteľ, 2001

     V novo postavenom rozsiahlom objekte rodinného domu, sa počas skúšobnej prevádzky objavila voda. Firma, ktorá predchádzala náš prieskum označila ako zdroj priesakov podzemnú vodu. Po monitoringu výdatnosti a teploty ako aj celkového obsahu rozpustených látok v priesakovej vode a po podrobnej rekognoskácii hydrogeologických podmienok okolia objektu, bol napokon zdroj priesakov identifikovaný v relatívne vzdialenej poruche vodorozvodu v susednej, vyššie položenej parcele. Po odstránení poruchy došlo k zániku priesaku.


     Priesaky v historickom objekte Univerzitnej knižnice v Bratislave.
    Univerzitná knižnica v Bratislave, 2002

     V rozsiahlom komplexe historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave v historickom jadre mesta sa v letnom období objavili priesaky, neskôr voľný výtok vody, ktorý zaplavoval podlahy suterénu. Firma, ktorá predchádzala nášmu prieskumu, označila ako pravdepodobnú príčinu zhoršenie odtokových pomerov podzemných vôd v spojitosti s povodňovou situáciu na Dunaji a zvýšení hladiny podzemnej vody. Po podrobnom prehodnotení hydrogeologických pomerov v danej časti historického jadra mesta a monitoringu priesakov bola napokon príčina identifikovaná v masívnej poruche vodorozvodu na susednej ulici. Voda z vodovodu vytvorila v horninovom prostredí samostatný prúd podzemnej vody, ktorý drénovali podzemné priestory knižnice. Po odstránení poruchy priesaku okamžite ustali a pivnica začala vysychať.


     Identifikácia zdrojov priesakov v objekte historickej kúrie, Liptovský sv. Ján.
     Slovenský hydrometeorologický ústav, 2003

     Ide o objekt starý viac ako 450 rokov. Problém spočíval v presakovaní vôd do priestorov pivnice, odkiaľ sa vlhkosť vzlínaním šírila do celého objektu. Riešenie bolo zvlášť komplikované viacerými prestavbami objektu v minulosti a ako sa pri prieskume ukázalo, aj lokálne zmenenými hydrogeologickými podmienkami vplyvom výstavby obce. Všetky zdroje priesakov boli napokon identifikované monitoringom a stopovacími skúškami. Tento komplikovaný prieskum trval 3 mesiace. Naše stavebno-technické návrhy boli zo strany investora okamžite aplikované s jednoznačným pozitívnym výsledkom - postupným zánikom prenikania priesakovej vody do suterénu objektu. V sú-časnosti sa priesaková voda v pivnici objektu nevyskytuje ani v jarnom období bohatom na vodu.


     Identifikácia priesakových vôd v Royko pasage v Bratislave.
     Urbicom, a.s., 2006

     Predmetom prieskumu bolo zistiť zdroje rozsiahlych priesakov v suteréne pasáže a navrhnúť ich elimináciu. Išlo o rozsiahly a komplikovaný prieskum v priestore tvorenom historickými objektmi, uprostred ktorých bola uskutočnená rekonštrukcia a prístavba nových objektov. Všetky zdroje priesakov boli identifikované (stará porušená splašková kanalizácia, úmyselne rozbitý nový dažďový zvod).


     Identifikácia priesakov v novostavbe na Majerníkovej ulici na Dlhých Dieloch v Bratislave.
     Vlastník bytu, 2007

     Prízemný byt v novopostavenom modernom bytovom dome bol silne podmáčaný. Po viac ako 1/2 ročnom prieskume sa ukázala ako jedna z hlavných príčin porucha inštalácie teplej vody a odvedenia dažďových vôd. Identifikácia priesakov bola komplikovaná veľkým spektrom potenciálnych zdrojov, podzemné vody nevynímajúc. Po odstránení porúch došlo k poznateľnému zlepšeniu stavu v byte.


     Identifikácia priesakov do prízemia bytového domu na Kolískovej ul. č.8, Bratislava.
     AUREKA s.r.o, 2009

     Do prízemných priestorov panelového obytného domu prenikala priesaková voda a zatápala chodby pivníc, práčovne a kočikárne. Stopovacími skúškami sa odhalil zdroj priesakovej vody v zlej obvodo-vej izolácii budovy a porušenej dažďovej kanalizácie.


     Odstránenie priesakov v rodinnom dome Na Hôrke, Zvolen.
     Združenie Stavex, Zvolen, 2011

     Priesaky sa tvorili v obývaných prízemných miestnostiach a na strope pivnice domu. Priesaky sa zintenzívňovali po dažďoch. Z priesakov bola podozrivá dlaždená terasa pred domom. Zavodňovacie skúšky potvrdili zdroj priesakov v nedoliehaní obvodovej izolácie chodníka a terasy v okolí domu.


      Identifikácia a eliminácia zdroja priesakov v objekte Slovenského syndikátu novinárov.
      Slovenský syndikát novinárov, Bratislava 2013

      K priesakom dochádzalo po dažďoch, vyskytovali sa na stenách pozdĺž komína. Prieskum potvrdil, že k priesaky sa tvorili prenikaním dažďovej vody cez rozpadnuté záhlavie komína. Záhlavie komína bolo v rámci prieskumných prác zrekonštruované.


      Identifikácia priesakov do objektu ING - Jesenského ul., Bratislava.
     ING Management Services, s.r.o., Bratislava, 2015

Netypickou úlohou bolo zisťovanie priesakov zo strechy, ktoré spôsobovali značné škody na omietkach stien kancelárií. Podrobnou vizuálnou obhliadkou povrchu strechy, ktorú uskutočnili výškový pracovníci sa potvrdila prítomnosť značného množstva porúch krytiny ale aj nesprávne realizovaných stavebných detailov ako napr. prekrytie krytiny. Potenciálne zdroje priesakov boli overované stopovacími skúškami, ktoré preukázali ich funkčnosť. Všetky stavebné nedostatky boli na mieste sanované našimi výškovými pracovníkmi do času celkovej rekonštrukcie strechy.


      Identifikácia priesakov do pivnice rodinného domu v historickom jadre Levoči.
      Vlastník domu, Levoča, 2016

      Priesaky sa objavovali v pivnici historického domu v centre Levoče. Ich intenzita mierne vzrástla po dažďoch. Na základe monitoringu priesakov, ktorý poukázal na možnosť kombinovaného zdroja priesakov boli uskutočnené stopovacie skúšky, ktoré jednoznačne potvrdili dva súbežné zdroje priesakov, prejavujúce sa prakticky na jednom mieste rovnakým spôsobom - kvapkaním vody zo stropu. Stopovacia látka odlíšila časť priesakov z kanalizácie a časť priesakov z uličnej dažďovej kanalizácie.

UPOZORNENIE

Z kapacitn
ých dôvodov sa v súčasnosti nemôžeme venovať riešenu priesakov do rodinných domov.
Ďakujeme za pochopenie.

Hofmit, s.r.o.