Aký je postup nášho riešenia?
   1. Obhliadka budovy a jej okolia
    Na základe obhliadky miest kde sa vyskytujú priesaky, budovy ako aj jej okolia, navrhneme prieskumné práce, potrebné na zistenie zdrojov priesakov, čas potrebný na ich realizáciu ako aj cenu prác.
    Po odsúhlasení ceny, vystavení objednávky a uhradení 30% zálohy z ceny prác môžeme začať so samotným prieskumom priesakov.
    2. Prieskum priesakov
    Spočíva v postupnom overovaní možných zdro-jov priesakov. Spravidla je potrebné overiť vplyv podzemnej a dažďovej vody a možnosti ich pre-nikania do budovy. Toto zisťovanie je založené na sledovaní priesakov, čo môže trvať aj nie-koľko mesiacov. Na to používame automatické elektronické monitorovacie zariadenia, ktoré inštalujeme priamo v objekte.
    V prípade potreby uskutočníme tzv. stopo-vacíe skúšky, ktorými overíme konkrétne zdroje priesakov vo vzťahu k výtokom priesakovej vody.
     V prípade potreby uskutočníme aj vizuálnu obhliadku kanalizácií malou inšpekčnou videoka-merou, ktorá odhalí ich vnútorné poruchy.
     Ďalšou metódou je plošný screening vlhkosti stien, ktorý umožní identifikovať aktuálne šírenie priesakovej vody, a teda aj miesta ich vzniku.
   3. Vyhodnotenie prieskumu priesakov 
       a návrh opatrení

    Práce končia vypracovaním záverečnej správy s dokumentáciou a interpretácii výsledkov prie-skumu. Záverečná správa popisuje zdroje priesa-kov a ich mechanizmus.
     To všetko je podkladom pre návrh stavebno-technických úprav zameraných na eliminovanie priesakových vôd. V prípade potreby rozsiahlej-ších rekonštrukčných prác je záverečné hodnote-nie podkladom pre spracovanie projektu staveb-ných prác.
Katastrofálny priesak, ktorý bol spôsobený poškodeným dažďovým zvodom.
a
priesaky  zatekanie  do budov
Untitled Page

UPOZORNENIE

Z kapacitn
ých dôvodov sa v súčasnosti nemôžeme venovať riešenu priesakov do rodinných domov.
Ďakujeme za pochopenie.

Hofmit, s.r.o.