a
priesaky  zatekanie  do budov
Untitled Page
  Priesaky zo striech
   Priesaky zo striech sú dôsledkom zlého preve-denia stavebných detailov alebo poškodenia  spo-jov. Podrobnou obhliadkou povrchu strechy je ich možné vyhľadať a overiť stopovacou skúškou. Počas prieskumných prác je možné uskutočniť aj dočasnú opravu tak, aby sa zamedzilo priesakom do celkovej opravy strechy.
"Diera" v spojoch strešných prvkov spôsobená zlým stavebným prevedením
Zlé stavebné prevedenie prekrytia strešných prvkov
Ďalšia ukážka zlého stavebného prevedenia prekrytia strešných prvkov
Dôsledok "dier", ktoré vznikli zlým stavebným prevedením spojov a detailov strešných prvkov
Výškový pracovník pri oprave spojov
Dôsledok neutesnenia konštrkucie absydy
Kaluž skondenzovanej vody na sadrokartóne podhľadu stropu
Vytekanie skondenzovanej vody spod izolačného obalu potrubia klimatizácie
Vytekanie skondenzovanej vody spod izolačného obalu ventilov klimatizácie
  Priesak z povrchu
Zavlhnutie priľahlej steny k chodníku sa výz-namne znížilo po vyčis-tení dažďového zvodu. 
Z dažďového zvodu s upchaným filtrom vytekala voda na chodník
Dokumentácia chodníka s rozpadnutým špárovaním, cez ktorý prenikala vodza k budove
Zavlhnutie priľahlej steny k chodníku sa dramaticky znížilo po vyčistení dažďového zvodu
Overovanie priesakov cez dlažbu
Najčastejší  prejav sfarbenia priesakovej vody počas stopovacej skúšky
Sfarbenie priesakovej vody v omietke
Zistenie priesaku z vodorozvodu vo vodnom filme pomocou indikátoru aktívneho chlóru
Na jednom mieste priesaku - žlto sfarbená voda z porušeného potrubia, čistá voda z dažďovej kanalizácie na ulici
Sfarbenie stopovacou látkou vo vodnom filme je viditeľné len po nasiaknutí do savého papiera a UV osvetlení
    Priesaky a ich identifikácia
Identifikácia priesakov pomocou stopovacích látok je jednoznačnou metódou overenia zdroja priesakov. Identifikácia je však neraz sťažená spôsobom vytekania priesakovej vody alebo aj kombináciu viacerých zdrojov priesa-kovej vody. Na ich odlíšenie je potom  treba využiť aj iné vlastnosti priesakových vôd.
Porovnanie dlhodobých zmien maximálnej výšky hladiny podzemnej vody voči úrovni podlahy suterénu
Priesak často vyteká pri päte obvodových stien
Ak stavba vzdula podzemné vody, ich priesak môže nastať aj vo väčšej výške
Zaplavenie celého suterénu priesakom podzemných vôd
  Priesak z podzemnej vody
Priesaky z podzemnej vody sú oveľa menej časté ako priesaky z rôznych stavebných porúch. Hladina podzemnej vody len zriedka zasahuje do suterénnych priestorov. Prejavy priesaku z podzemnej vody sa objavujú spra-vidla na podlahe, ktorú môžu celkom zaplaviť. 
  Priesak z klimatizácie
Priesaky spôsobené klimatizáciou patria ku kurióznym priesakom, objavujú sa v letnom období. Obyčajne spôsobujú zatekanie stropov, v ktorých je uložené zle izolované  klimatizačné potrubie.
Fotogaléria s komentárom

UPOZORNENIE

Z kapacitn
ých dôvodov sa v súčasnosti nemôžeme venovať riešenu priesakov do rodinných domov.
Ďakujeme za pochopenie.

Hofmit, s.r.o.